Menu

Versterking windmolenpark Prinses Elisabethzone opsteker aan de vooravond van klimaattop in Glasgow

Goidts, Anne avatar
22/10/2021 16:13 in De wijk van morgen

Versterking windmolenpark Prinses Elisabethzone opsteker aan de vooravond van klimaattop in Glasgow

De natuur- en milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Inter-Environnement Wallonie, Natuurpunt en WWF België reageren positief op de beslissing van de federale regering om de capaciteit van windenergie op zee in de Prinses Elisabethzone uit te breiden. Hierdoor zal ons land de komende jaren haar CO2-emissies drastisch kunnen doen dalen: een positief signaal voor de internationale klimaattop in Glasgow die over twee weken van start gaat. De natuur- en milieuorganisaties onderstrepen evenwel dat maatregelen nodig zijn om de impact op het marien milieu te beperken, omdat een groot deel van de zone in beschermd Natura 2000-gebied ligt.

De windmolenparken in de Prinses Elisabethzone zullen méér en krachtigere windmolens krijgen. Het vermogen zal zo kunnen toenemen van zo’n 2000 MW naar maximaal 3500 MW. Samen met de reeds bestaande zone komt de windcapaciteit op zee dan op 5800 MW. De nieuwe zone zal jaarlijks meer elektriciteit produceren dan twee grote kerncentrales, en onze afhankelijkheid van gascentrales sterk verminderen. Tegen 2028 zal dit zorgen voor een sterke daling van de CO2-emissies en bijdragen tot de bevoorradingszekerheid en de stabilisering van de elektriciteitsprijzen.

De natuur- en milieuorganisaties onderstrepen tegelijk het belang van maatregelen die de cumulatieve impact van (meer) windmolens, energie-eiland en andere (economische) activiteiten op het marien milieu tot het minimum beperken. Met name de impact van een eventueel energie-eiland, om de opgewekte energie aan land te brengen, moet afgewogen worden tegenover alternatieven zoals transformatorplatformen. Bij de inplanting ervan moet ook voldoende afstand behouden blijven ten opzichte van het Europees beschermd Natura 2000-gebied, in het bijzonder om de impact op waardevolle grindbedden te vermijden.

Van bij het ontwerp van de offshore infrastructuur zijn daarom voorwaarden noodzakelijk om de biodiversiteitswaarden van de Noordzee maximaal te beschermen én te versterken. De natuur- en milieuorganisaties sloten hierover eerder dit jaar een intentieverklaring af met de offshore windenergiesector [1], en roepen beleidsmakers op deze voorwaarden op te nemen bij de komende aanbestedingen.

lees de intentieverklaring

Bron: www.bondbeterleefmilieu.be

Auteur: Benjamin Clarysse

Datum: 15/10/2021

Beeld: windmolens - © Pixabay

0 reacties

Terug naar De wijk van morgen