Menu

De uitdaging van het opschalen van energiegemeenschappen - EUSEW-bijeenkomst

Saridaki, Maro avatar
10/11/2021 09:18 in De wijk van morgen

De uitdaging van het opschalen van energiegemeenschappen - EUSEW-bijeenkomst

COME-RES project | De uitdaging van het opschalen van energiegemeenschappen

European Sustainable Energy Week (EUSEW) bijeenkomst

Op vrijdag 20 oktober 2021 kwam COME RES samen met haar 'Horizon zusterprojecten' - COMETS, NEWCOMERS en SOCIALRES - voor het online side event van de Europese Week voor Duurzame Energie, dat zich richtte op energiegemeenschappen, hun rol in de energietransitie en de uitdagingen van schaalvergroting. Het is duidelijk dat de energietransitie een systemische verandering in de samenleving zal vergen, en gemeenschappen voor hernieuwbare energie hebben de afgelopen twee decennia laten zien dat zij een groot potentieel hebben als aanjager van sociale innovatie en betrokkenheid van burgers op energiegebied. Ondanks hun formele erkenning door de EU-richtlijnen 2019/944 en 2018/2001, blijkt de schaalvergroting ter ondersteuning van een meer gedecentraliseerde en flexibele Energie-Unie echter een uitdaging te zijn. Deze sessie met verschillende perspectieven was gericht op verschillende aspecten van energiegemeenschappen en ging dieper in op de uitdagingen die gepaard gaan met de schaalvergroting ervan.

Elk project kreeg de kans om zijn inzichten over het onderwerp te geven en de resultaten van zijn werk met het publiek te delen. Het COMETS-project gaf een overzicht van de uitdagingen bij het opschalen van collectieve actie-initiatieven en identificeerde een aantal rode draden, zoals toegang tot het net, juridische belemmeringen en toegang tot financiële regelingen. Tot de belangrijkste conclusies behoorden de noodzaak om problemen op het gebied van sociale rechtvaardigheid aan te pakken, het feit dat onderwijs en opleidingen helpen, en dat het opzetten van gemeenschapsinitiatieven tijd kost. Het NEWCOMERS-project presenteerde diverse mogelijkheden voor het opschalen van energiegemeenschappen aan de hand van hun eigen casestudies als voorbeeld. Het project SOCIALRES, dat tot doel heeft de energiedemocratie te bevorderen door actieve samenwerking tussen coöperaties, aggregators van hernieuwbare energie en crowdfundingplatforms, presenteerde het Europese energieplatform voor sociale innovatie en sprak over het gedrag van de deelnemers.

Stavroula Pappa (REScoop.eu) presenteerde het COME RES-project en de werkzaamheden in het kader daarvan bij het opzetten van desks voor belanghebbenden en het ondersteunen van de ontwikkeling van gemeenschappen voor hernieuwbare energie in negen Europese landen. Zij legde ook uit hoe het project zich richt op de omzetting van de richtlijn hernieuwbare energie II (RED II) in nationale wetgeving en de totstandbrenging van de daarmee samenhangende faciliterende kaders. Zoals tijdens de zitting werd benadrukt, worden de lidstaten in artikel 22, lid 3, van de RED II opgeroepen om een beoordeling uit te voeren van de bestaande belemmeringen en de mogelijkheden voor de ontwikkeling van gemeenschappen voor hernieuwbare energie: geen enkele lidstaat heeft dit tot dusverre gedaan.

Het panel, waarvan ook COME RES vertegenwoordigers Dr. Rosaria Di Nucci (Freie Universität Berlin) en Arthur Hinsch (ICLEI Europe) deel uitmaakten, besprak de status van de omzetting van RED II in de lidstaten en de knelpunten waarmee zij worden geconfronteerd. Dr. Rosaria Di Nucci wees erop dat er verschillende wettelijke kaders zijn voor de bevordering van hernieuwbare energie, problemen met de lokale en sociale acceptatie, hiaten in de informatie - vooral voor de laatkomers - en uitdagingen op het gebied van netwerkregulering en toegang tot financiering. Ook het ontbreken van één-loket-structuren voor advies aan burgerinitiatieven die willen investeren, verhoogt de perceptie van risico's en van de ernst van de bestaande administratieve belemmeringen. Zoals Di Nucci onderstreepte, speelt COME RES hier een sleutelrol bij het vergemakkelijken van een beleidsdialoog, beleidsleren en de overdracht van beste praktijken: via dit neutrale forum biedt het project een ruimte om al deze kwesties te bespreken met een breed scala van belanghebbenden en ook met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het stimulerende kader.

Arthur Hinsch wees ook op de belangrijke rol die lokale overheden spelen bij het faciliteren van energiegemeenschappen en meer betrokkenheid van burgers bij de energietransitie. Van zelf meedoen tot de nodige ruimte bieden en zelfs intergemeentelijke energiegemeenschappen oprichten en energiearmoede verlichten via een collectieve aanpak, de lokale overheden zijn al zeer actief op dit gebied. Hun rol moet echter verder worden ondersteund als onderdeel van een solide omzettingsproces van bovengenoemde richtlijnen.

Het evenement eindigde met de motivatie om meer synergetische evenementen en workshops te organiseren tussen de zusterprojecten die veel gemeen hebben in termen van inhoud en behandelde onderwerpen, met het oog op meer uitgebreide discussies, het delen van resultaten en het werken aan het gemeenschappelijke doel om gemeenschappen voor hernieuwbare energie in Europa uit te breiden.

datum: 26 oktober 2021

bron: come-res.eu

tekst vertaald uit EN met www.DeepL.com/Translator

foto: Moritz Kindler in Unsplash

0 reacties

Terug naar zoekresultaten